Tham gia “Trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ quốc tế 2018”